logo.jpg
 
 
 
 
OPPFØLGING OG OMSORG I HJEMMET

Alfa Helse og Omsorg tilbyr et helhetlig helsekonsept bygget på kompetanse,og et ønske om å gi hjemmetjenester god kvalitet.

Vi er en innovativ ideell organisasjon uten kommersielle aktører.

Om du tror vi kan hjelpe deg, ta kontakt.

Faglig • Profesjonell • Personlig

OPPFØLGING OG OMSORG I HJEMMET

Alfa Helse og Omsorg tilbyr et helhetlig helsekonsept bygget på kompetanse,og et ønske om å gi hjemmetjenester god kvalitet.

Vi er en innovativ ideell organisasjon uten kommersielle aktører.

Om du tror vi kan hjelpe deg, ta kontakt.

Faglig • Profesjonell • Personlig

OPPFØLGING OG OMSORG I HJEMMET

Alfa Helse og Omsorg tilbyr et helhetlig helsekonsept bygget på kompetanse,og et ønske om å gi hjemmetjenester god kvalitet.

Vi er en innovativ ideell organisasjon uten kommersielle aktører.

Om du tror vi kan hjelpe deg, ta kontakt.

Faglig • Profesjonell • Personlig

15x10
HJEMMETJENESTE
15x10
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE
15x10
KOMPETANSE
HJEMMETJENESTE

Vi tilbyr oppfølging av medisinsk behandling, pleie og omsorg i hjemmet av ansatte med utdannelse, erfaring og offentlig godkjent autorisasjon. .

For pasienter med alvorlig sykdom og med kort forventet levetid tilbyr vi LINDRING av fysiske smerter og andre plagsomme syptomer. Vi har sykepleiere med spesialkompetanse blant annet i palliasjon. Målet er at du skal få leve livet så godt som mulig, og få bo hjemme så lenge det er ønskelig.

Sammen med deg, og hvis ønskelig dine nærmeste, undersøker vi hvilke behov du har og hvilke hjelpemidler du eventuelt trenger. Slik utarbeider vi en individuell plan for tjenestene du skal motta. Vi ønsker å etablere et godt samarbeid med din fastlege og andre behandlere du har, som for eksempel fysioterapeut, logoped mm.
Vi utføre oppgaver som for eksempel hjelp til personelig hygiene, matlaging,følgetjenester og innkjøp etc. Vi utfører sårstell, medikamentell håndtering, stomistell, intravenøsvehandling og andre avanserte sykepleieoppgaver.                                                                                                                                                                                  

Service som tilbys:            Hjemmetjeneste.
Tid:                                        07:00 - 23:00, om annet behov avtales dette.


LINKER TIL LOVER OG FORSKRIFTER:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2015-den-gode-dagen/id663429/

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/1.innledning-revidert-2009/definisjon-av-palliasjon


Omsorgsplan 2015 og 2020 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/omsorgsplan-2015-og-2020/id737786/ 

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Uavhengig av din funksjonsnedsettelse vil Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i større grad hjelpe deg med dine behov og ønsker, samt å ivareta dine interesser og plikter.  BPA vil gi deg mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Gjennom BPA- ordning er det du som bruker, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet. Det er du som er arbeidslederen og har det daglige lederansvaret for assistentene. Alfa Helse og Omsorg hjelper deg med organiseringen av tjenesten.

Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste kommunen er pliktig til å tilby. Ditt behov blir vurdert, og sammen med deg avgjøres bistandsbehovet.

LOVER OG FORSKRIFTER
https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa

BPA-rundskrivene fra 2000 og 2005 er under revisjon.
BPA-rundskriv fra 2000
BPA-rundskriv fra 2005

Psykisk helsevernlov. LOV-1999-07-02-62:
Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041223-1837.html (28.06.2013).

KOMPETANSE

Vårt personale består av autoriserte sykepleiere med blant annet spesialkompetanse innenfor ledelse, demens og palliasjon.

Alle har mangeårig erfaring fra pleie og omsorg innen forskjellige helsetjenester ved sykehus eller i kommunen. Vårt mål er at alle skal ha høy kompetanse og erfaring fra pleie og omsorg.

LOVER OG FORSKRIFTER
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell loven) http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html (28.06.2013).

Hva gjør vi?

Gjennom et nært samarbeid med deg vil vi kartlegge og iverksette tiltak i forhold til dine personlige behov. Vi ønsker at du skal føle deg sett og hørt.

Med en kontaktperson og stabil oppfølging gjennom et fast team vil vi tilrettelegge for best mulig hjemmetjeneste og omsorg. 

Menneskene bak Alfa Helse og Omsorg har bred faglig kompetanse og relevant bakgrunn. Vi brenner for faget vårt. Om du er som oss:  nysgjerrig på nye måter å jobbe med mennesker, og ønsker mer informasjon om hvordan vi arbeider, vil vi gjerne at du tar kontakt. 

Du kan bruke skjemaet i bunnen av denne siden. Vi vil gjerne høre fra deg, og vi svarer på alle henvendelser.

INFORMASJON

Her vil vi legge ut nyheter, ledige stillinger og vise til oppdateringer på sider som kan være nyttige for deg. For eldre saker, se vårt arkiv. For mer generell informasjon viser vi til Helsedirektoratets nettside.
Reisebrev

HAD-Nice, Frankrike.

                                                                                    19-20 Oktober 2015

HAD/ Hospitalisation À Domicile - modellen  har vært inspirasjonskilde for å se på tverrfaglig og avansert hjemmetjeneste tilbud.

Den franske modellen har utviklet seg over flere tiår som en respons til: - en økende etterspørsel fra pasienter til å bli behandlet i sitt hjemmemiljø (enten «etter en sykehusinnleggelse» eller for «å unngå sykehusinnleggelse når en teknisk plattform ikke er nødvendig»),

- «økt antall pasienter med flere sykdommer»,

- «aldrende befolkning»,

-«fremskritt innen teknikker og behandlinger»,

- «behovet for å redusere helseutgifter»

-«ønsket om å redusere sykehusopphold».

Den sikrer kontinuitet av omsorg og behandling med et tverrfaglig team med sykepleiere, lege, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog, fysioterapeut osv. Den integrerer vurderinger og tilpasser hjemmeomsorgsbehovet og behandlinger kontinuerlig. Modellen tar hensyn til allerede eksisterende helsetjenester og omgivelser/ nettverk, og gjør den til en unik enhet i sitt slag.

 Referanse:

  • Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH): atih.sante.fr/
  • Fédération Nationale des établissements d’HAD (FNEHAD) : fnehad.fr/
  • Hospitalisation À Domicile de Nice(HAD-Nice): had-nice.fr/
  • Total befolkning Nice Kommune og agglomerasjon:

 www.citypopulation.de/php/france-nice.php?cid=06088

  • Total befolkning Oslo Kommune:

www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer/

 

19.10.2015
REISEBREV

Grannvård, Bålsta i Sverige 18. - 19.november 2015.

 

Etter avtale med Mona Lindstrøm møtte vi opp på kontoret til Grannvård i Bålsta, torsdag 19.november. Der møtte vi også John Lindstrøm som hjelper til med systemutvikling og organisering av tjenestetilbudet til Buurtzorg, Sverige. 

De fortalte om oppstarten i 2011 og frem til i dag. 

Vår erfaringer etter møtet handler først og fremst om likheter versus ulikheter i lovverket og retningslinjer de to landene i mellom.

Først og fremst er det å merke seg at Grannvård, vil satse på avtaler i form av prosjektbasert hjemmetjeneste, da dette gir en økonomisk stabilitet og inntjening. 

Buurtzorg modellen tar utgangspunkt i kvalifisert fagpersonell, som sykepleiere og hjelpepleiere. Grunntanken er det selvstyrte teamet (se Buurtzorg, Nederland og Alfa Helse og Omsorg, nettside).  Erfaringen i Sverige er at man må ha fagutdannet personale for at modellen skal kunne fungere godt. Desto flere sykepleiere, desto bedre virker organisasjonsmodellen. Mona og John Lindstrøm fortalte at de strevde med å dekke opp med nok sykepleiere, da sykepleiere ikke alltid var villig til å utføre alle typer oppgaver. En annen utfordring var kommunens villighet til å dekke kostnadene til en sykepleier. 

Utforming av tjenestene i Sverige handler om organiseringen, der sykepleieren innehar gjøremål som kjøp av mat, vask av hus etc. Altså får sykepleieren oppgaver som går langt utover den profesjonen hun / han skal utføre. 

I samtalen vi hadde kom det frem en gjenkjennbar utfordring vi har i begge land, om å få det offentlige til å forstå hva en sykepleiekompetanse innebærer. En erkjennelse av den omfattende utdanningen en sykepleier får gjennom studier ved høgskoler- og eller universiteter, kan utfordre og settes på en prøvelse versus verdsettelsen av denne kompetansen i praksis.

En sykepleiers lønn og ansettelse har en kostnad som riktig nok ligger høyere enn en assistent eller- hjelpepleier, men vil på sikt spare det offentlige for store kostnader knyttet til negative pasientforløp. Som for eksempel liggesår, ernæringsproblematikk og utvikling av kontrakturer m.m. 

Det ligger ingen negativ holdning til å ansette assistenter eller hjelpepleiere i vår samtale med M og J. Det er et behov for alle grupper av helsepersonell. Men, det må en større andel med sykepleiere inn i sykepleien i hjemmetjenesten. Forskjellige spesialkompetanser innen sykepleie må økes. 

Det påpekes utfordringer med legetjenestene. Slik vi oppfattet det ønsker ikke legene å gå i hjemmebesøk. Dette utfordrer det tverrfaglige / flerfaglige grunnlaget for å få til best mulig tjeneste til den enkelte pasient. 

Under møtet ble det informert om at de for en tid tilbake hadde hatt besøk fra norske helsemyndigheter. Noe vi ser på som svært positivt.  

Vi vil takke for et hyggelig og godt møte, og vil videre jobbe med å få til et samarbeid for utveksling av erfaringer og kunnskaper under Buurtzorgs organisasjons modell. 

Berit og Kari

Alfa Helse og Omsorg

 

 

18.11.2015
REISEBREV

Oslo, oktober 2015

Alfa Helse og Omsorg AS- Reise til Almelo/ Buurtzorg Hovedkontor (04.-07.10.2015)

Vi, Berit/ sykepleier, Kari/ sykepleier, Karin/ konsulent og Laurence/ lege, startet Alfa Helse og Omsorg AS (AHO) på et idealistisk grunnlag da vi ønsket å gjøre en forskjell for pasienter/ brukere med tilrettelagte tjenester i hjemmet. Dette innebærer kontinuitet, nærhet og personlig oppfølging. En helhetlig pleie og omsorg basert på den enkeltes behov og egne ønsker, utføres av kvalifisert helsepersonell. AHOs lege og sykepleiere vil jobbe sammen med annet faglig kvalifisert helsepersonell i pasienters/ brukeres nærmiljø, og med den enkeltes nærmeste pårørende. Slik ivaretas pasientens / brukerens helsetjeneste.

Vi leste om Buurtzorg modellen. Praksisformen er ikke ukjent og har blitt utprøvd med gode resultater i andre land, blant annet Nederland.

Buurtzorg (som betyr omsorg i nabolaget) har vært en inspirasjonskilde for hjemmesykepleiere i flere land. En liten gruppe sykepleiere ansvarliggjøres ved å styre seg selv mot et felles mål: Pasientsentrerte faglige tjenester av høy kvalitet i nærområdet og med et godt samarbeid med fastleger. Buurtzorg modellen har vist gode resultater, mer fornøyde pasienter, brukere, pårørende og ansatte, samt lavere kostnader for samfunnet. 

Vi tok kontakt med Jos de Blok, grunnleggeren av Buurtzorg. Da han kom til Norge i 2015 fikk vi et møte med ham på Radisson SAS hotell i Oslo, rett før han skulle avholde en presentasjon for norske gjester og norske myndigheter. Vi ble møtt av en engasjert man for sitt fag og sin sak: Profesjonell sykepleie og hjemomsorg. Vi informerte ham om vårt ønske om å forandre hjemtjenestetilbudet i Norge. Hans respons utfordret oss til å satse på dette. Han inviterte oss til å komme på besøk til Nederland. Det gjorde vi primo oktober 2015. Reisen ble konfirmert allerede i juli, og Buurtzorg planla et fullt program for oss etter våre interesser.

Mandag 4.oktober, kl.9:00 møtte vi Jos de Blok på Buurtzorg hovedkontor i Almelo. Like vennlig som i mai mottok han oss fire, med et bredt smil, gjestfrihet og åpenhet. Han er en mann som ikke bry seg om hierarkier og brenner for det han jobber for. Han forklarte igjen for oss om Buurtzorgs modellen. Hans visjon er hjemomsorg med nærhet og profesjonelle sykepleiere som styrer seg selv. Sykepleiere samarbeider tett med pasients fastlege og andre spesialister om nødvendig.

Han fortalt om Buurtzorgs-IT løsning, opprettet for sykepleiere, av sykepleiere, rettet mot sykepleier faglige oppgaver. Dette gjør dagen enklere og gir mer rom for helhetlig helsehjelp og omsorg. Det jobbes videre med programvaren for å knytte den opp mot fastlegene. 

Per i dag har Buurtzorg rundt 9000 ansatte i Nederland, og kun 3 ansatte som tar seg av lønn og sykemeldinger. Er det ikke tankevekkende? J.de Blok er stolt av progressen i Nederland, da Buurtzorg tar den største andelen som hjemmeomsorgs aktør. Bedre tjeneste for mindre penger er en viktig suksessfaktor. Siden oppstart i 2006 har Buurtzorg vunnet pris for beste arbeidsplass i Nederland 4 ganger, hvorav siste gang i år. Statistikkene peker på at det er den riktige måte å gjøre det på.

Etter to timer møt vi Gertje van Roessel, adm.direktør for den internasjonale avdelingen av Buurtsorg Veldig rolig og åpen dame som har et langt ansettelsesforhold i Buurtzorg. Like engasjer og åpen som Jos de Blok selv. Hun visste til samarbeid med andre land, og hvordan de utvikler og støtter Buurtzorg konseptet. Sammen med Margo Berends, også sykepleier og coach for teamene, visste de frem Buurtzorgweben. Her viste de hvordan enkle og praktiske løsninger hjelper og støtter hverdagen for sykepleiere. De er stolte av sine løsninger. IKT support og hjelp på nettet er effektivt lagt opp for de ansatte, til fordel for pasientene. Mer tid til pasient og mindre tid til administrasjon er en avgjørende nøkkel for suksess historien om Buurtzorg. Lunsj ble servert, uventet for oss fire, men en selvfølgelig for Buurtzorg som tar vare på sine gjester og hverandre.

Dagen ble lang, med masse nyttige informasjon. Det var deilig å komme tilbake på Hotellet for å slappe av. Det virket litt urealistisk at vi var i Almelo, på møte med Buurtzorg på deres hovedkontor, hvor vi ble gitt opplysninger om selve organiseringen av virksomheten.

Kan det fungere så godt i Nederland, er det gode muligheter for at det også kan fungere i Norge. Egentlig er det ikke noe hokus pokus når man lar det faglige være i fokus.

Onsdag 6. oktober kl.08:00 am. møter vi Anni Bos, sykepleier fra et team i Almelo. Vi får lov til å være med til fem forskjellige pasienter i løpet av formiddagen. Pasientene har samtykket til vår tilstedeværelse. Hun utfører jobben sin, forklarer underveis, oversetter for pasienter og for oss. Pasientene og pårørende smiler og sier at de er fornøyde med Buurtzorg. De påpeker at det er mer tid for pasientene, og at det ikke finnes stoppeklokke som avbryter tjenesten. Sykepleiere hjelper, støtter, veileder og lærer opp pasienten til selv å utføre nødvendige tiltak i forhold til egen sykdom, der det er mulig. Pasientene bekrefter at det er velfortjent at Buurtzorg får utmerkelsen for det gode arbeidet de utfører. Buurtzorg har nå mer en 60 % av hjemmetjeneste andelen. De har redusert kostnaden med en tredjedel. Er det fortsatt noe å lure på? Nei, egentlig ikke når en er faglig engasjert. Vi fire er ikke i tvil lenger.

Lunsj blir på nytt organisert av hovedkontoret for ikke å belaste sykepleier Anni. Vi spiser på en lokal kontor, og møter to andre sykepleiere som kommer for å spise lunsj. Vi diskuterer organiseringen og detaljer for dette teamet.

Dagen er ikke ferdig. Det ble organisert et møte med to fastleger, Hendriks og Olthuis. Buurtzorg er en blant flere hjemmetjenesteleverandører for deres pasienter. De viser oss praksiskontoret, forteller om seg selv, og om hvordan en lege jobber i Nederland. Vi får høre: «Ikke ta fra oss det morsomste vi gjør, hjemmebesøk». Legene har daglig hjemmebesøk på sin timeplan. De forteller at det er en naturlig del av fastlegeordningen å gå på hjemmebesøk, også når livet nærmer seg en avslutning. Nederlendere dør som oftest hjemme. Sett fra et legesynspunkt er et tett samarbeid med god hjemmesykepleietjeneste viktig og nødvendig, for god oppfølging og kontinuerlig vurdering av pasients behov. Vi utveksler erfaringer og synspunkter om våre helsesystemer og ønsker hverandre lykke til videre. Vi takker for oss og takker Anni for at hun tok seg tid til oss. Man kan se på hennes kroppsspråk at hun er drevet av samme engasjement som de andre Buurtzorg ansatte vi møtte. Vi utveksler adresser, og bestemmer oss for å holde kontakt!

Tilbake i Oslo dreier tankene seg rundt all informasjonen vi har fått under vårt opphold i Almelo. Nå må vi jobbe videre på vårt prosjekt. Vi er fulle av positive impulser som vi skal bruke på en konstruktiv måte for få til en bedre form for hjemmetjeneste i Norge. 

Berit, Kari, Karin og Laurence

- "Be a part of the solution and answer to the problem versus part of the problem and continuing argument around it." (David Pratt)

4.10.2015
LA OSS
KONTAKTE DEG

Fyll ut informasjonen i feltene nedenfor, og vi vil ta kontakt med deg - helt uforpliktende.