logo.jpg
 
 
 
 
VÅRT KONSEPT

Alfa Helse og Omsorg er en innovativ ideell organisasjon uten kommersielle aktører.

Vi ønsker å gi best mulig omsorg i en hjemmesituasjon. Med sykepleiere og andre helsefagarbeidere i tette team kan vi raskt og fleksibelt utføre mange medisinske oppgaver etter ditt behov.

Vår hjemmetjeneste er inspirert av "Buurtzorg" modellen (= omsorg i nabolaget), opprinnelig fra Nederland. Modellen legger opp til en liten administrasjon som rydder plass og legger til rette for at fagpersoner skal bruke sin tid på fagrelaterte utfordringer knyttet til pasientene/ brukerne, og ikke på byråkrati. Det innebærer mer tid til fagrelaterte oppgaver for ansatte, og bedre tjenestekvalitet for pasienter/brukere.

Vår hjemmetjeneste tilbyr lindrende behandling, omsorg og pleie ved alvorlig sykdom. her har vi latt oss inspirere av den franske "Hospitalisation à domicile" (= hjemmesykehus). Denne hjemmetjenesten legger opp til tverrfaglig hjemmetjeneste gitt av sykepleiere, hjelpepleiere, koordinerende lege, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog osv. Sykehuskvalitet og hjemmekomfort. 

I vårt konsept om hjemmebasert helse og omsorg tjeneste legger vi vekt på prinsippet om nærhet, profesjonalitet, omtanke og personlig kontakt.

 

- Oppfølging av pasient/ bruker med et midlertidig akutt bistandsbehov;
- Lindrende behandling og pleie til pasienten/ brukeren ved alvorlig kroniske lidelser, palliasjon og terminal pleie;
- Tilrettelegging av rehabiliteringsperioden;
- Kartlegging og tilrettelegging av tiltak vedrørende omfattende funksjonsnedsettelse, demens og eldre hjemmeboende med omfattende pleie- og omsorgsbehov;
- Best mulig livskvalitet, livsinnhold samt omsorg og pleie som kreves til den syke og de nærmeste pårørende;
- Trygghet for pasient og pårørende for å bidra til at pasient kan bo hjemme så lenge det er ønskelig;
- Stabil oppfølging gjennom en fast personalgruppe;
- Oppfølging og informasjon til familie og pårørende, samt ettersamtale ved en pasient/ brukers bortgang;
- Tilrettelegging av IP-plan, oppfølging av vedtak, turnus, samt veiledning av personalet og/eller assistenter.

 

Link

- Buurtzorg

http://www.buurtzorgnederland.com/

http://www.commonwealthfund.org/publications/case-studies/2015/may/home-care-nursing-teams-netherlands

- Hospitalisation à domicile

http://www.sante.gouv.fr/l-hospitalisation-a-domicile-had,12379.html

http://www.fnehad.fr

http://www.fnehad.fr/english/